Geirfugl

Lög

Lög félagsins

 
 

SAMÞYKKTIR FYRIR Flugfélagið Geirfugl ehf.

1. gr.

Félagið er einkahlutafélag og er nafn þess Flugfélagið Geirfugl ehf.

2. gr.

Heimilisfang félagsins er að Fluggörðum 25 í Reykjavík, 101 Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er kaup, sala, útleiga og rekstur loftfara og fasteigna, flugkennsla og önnur skyld starfsemi sem og lánastarfsemi.

4. gr.

Hlutafé félagsins er kr. 19.580.000 -krónur nítjánmilljónirtvöhundruðogfimmtíuþúsund-. Hlutir eru 178 og er hver þeirra að fjárhæð kr. 110.000, -krónur eitt hundrað og tíu þúsund- að nafnverði.

Stjórn félagsins er heimilt að hækka hlutafé félagsins um kr. 2.750.000 -krónur tværmilljónirsjöhundruðogfimmtíuþúsund - með útgáfu 22 nýrra hluta sem hver er að nafnverði kr. 110.000 -krónur eitt hundrað og tíuþúsund-. Stjórnin ákveður sölugengi og sölureglur hlutanna.  Hluthafar falla frá forkaupsrétti sínum vegna þessarar hækkunar.

4. gr. a.

Útgefnir hlutir að baki hverri flugvél í umráðum félagsins skulu ekki vera fleiri en 25.
Víkja má frá ákvæði 1. mgr. tímabundið ef nauðsynlegt er vegna breytinga á flugvélaflota..

5. gr.

Heimilt er að hækka hlutafé félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum.  Hluthafafundur einn getur ákveðið lækkun hlutafjár.

6. gr.

Stjórn félagsins skal halda hlutaskrá samkvæmt lögum.

7. gr.

Eigendaskipti að hlutum í félaginu öðlast ekki gildi gagnvart því fyrr en stjórn þess hefur verið tilkynnt um það skriflega og þau hafa verið færð hlutaskrá.

Stjórn félagsins hefur forkaupsrétt fyrir félagsins hönd að fölum hlutum.  Verði ágreiningur um verð hluta skal það ákveðið með mati tveggja óvilhallra manna sem aðilar koma sér saman um. Forkaupsréttarhafi hefur tveggja mánaða frest til að beita forkaupsrétti sínum og telst fresturinn frá tilkynningu til stjórnar um tilboð. Þá mega eigi líða fleiri en þrír mánuðir frá því að kaup voru ákveðin þar til kaupverð er greitt.

Eigendaskipti vegna erfða eða búskipta lúta ekki framangreindum forkaupsréttarreglum.

Óheimilt er að veðsetja eða gefa hluti í félaginu án samþykkis félagsstjórnar.

Stjórn félagsins þarf að samþykkja nýjan hluthafa fyrir hönd félagsins.

8. gr.

Félagið má eigi veita lán út á hluti sína. Félaginu er heimilt að kaupa eigin hluti að því marki sem lög leyfa. Óheimilt er að neyta atkvæðisréttar fyrir þá hluti sem félagið á sjálft.

9. gr.

Hluthafi ber ekki ábyrgð á skuldbindingum félagsins fram yfir hlut sinn í félaginu.

10. gr.

Æðsta vald í málefnum félagsins er í höndum lögmætra hluthafafunda sbr. lög um einkahlutafélög (ehfl.).

11. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir lok apríl ár hvert.

Aukahluthafafundi skal halda eftir ákvörðun stjórnar eða að kröfu hluthafa sem ráða a.m.k. einum tíunda hluta hlutafjár í félaginu. Skal krafan skriflega gerð og fundarefni tilgreint og fundur boðaður þá innan fjórtándaga. Ef stjórnin skirrist við að boða fund eftir móttöku slíkrar kröfu má leita atbeina ráðherra samkvæmt 62. gr. ehfl.
Heimilt er að halda hluthafafundi annars staðar en á heimili félagsins.

12. gr.

Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa og með auglýsingu í dagblaði.  Aðalfundir skulu boðaðir með sama hætti og aðrir hluthafafundir.  Fundir skulu boðaðir með minnst sjö daga fyrirvara. Fundarefnis skal getið í fundarboði.

Hluthafafundur er lögmætur ef hann er löglega boðaður.

13. gr.

Eitt atkvæði fylgir hverjum 110.000 krónum í hlutafé. Hluthafar geta með skriflegu umboði veitt umboðsmönnum heimild til að sækja hluthafafund og fara með atkvæðisrétt sinn.

Á hluthafafundi ræður afl atkvæða nema öðruvísi sé fyrir mælt í. Samþykki allra hluthafa þarf til þess:

a.   að skylda hluthafa til að leggja fram fé í félagsþarfir fram yfir skuldbindingar sínar,
b.   að takmarka heimild manna til meðferðar á hlutum sínum,
c.   að breyta tilgangi félagsins að verulegu leyti eða
d.   að breyta ákvæðum samþykktanna um hlutdeild manna í félaginu eða jafnrétti þeirra á milli.
e.   að láta hluthafa þola innlausn á hlut sínum.

Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins eða um sameiningu þess við önnur félög eða fyrirtæki má ekki taka til meðferðar á fundum þess nema þess hafi verið getið í fundarboði.

14. gr.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
1.   Stjórn félagsins skal skýra frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.
2.   Efnahagsreikningur og rekstrarreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skulu lagðir fram ásamt athugasemdum endurskoðenda eða skoðunarmanna félagsins til samþykktar.
3.   Stjórn félagsins skal kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn.
4.   Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.
5.      Ákvörðun um kjör stjórnar og embættismanna félagsins.
Framboðsfrestur til stjórnar rennur út kl. 16:00 3 dögum fyrir boðaðan hluthafafund.  Framboðum til stjórnar skal skila skriflega á skrifstofu félagsins.

15. gr.

Fundargerðarbók skal haldin og í hana skráð það sem gerist á hluthafafundum.

16. gr.

Stjórn félagsins skal skipuð fimm mönnum, kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Stjórn félagsins stýrir öllum málefnum félagsins milli hluthafafunda og gætir hagsmuna þess gagnvart þriðja manni. Undirskriftir þriggja stjórnarmanna skuldbinda félagið.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnarmanna sækir fund. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála.  Halda skal fundargerð um stjórnarfund.

Framkvæmdastjóri félagsins á rétt til setu á stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt.

17. gr.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum. Formaður boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á framkvæmdastjóri flugvélar ef hann er ekki í stjórn félagsins.
Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar skal kveðið á um framkvæmd starfa hennar.
Kjör stjórnarmanna og annarra embættismanna félagsins skulu ákveðin á aðalfundi.
 

18. gr. 

Stjórn félagsins ræður framkvæmdastjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið.
Framkvæmdastjóri hefur með höndum stjórn á daglegum rekstri félagsins og kemur fram fyrir þess hönd í öllum málum sem varða venjulegan rekstur. Framkvæmdastjóra ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum eða skoðunarmönnum allar upplýsingar um rekstur félagsins sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

19. gr.

Á aðalfundi félagsins skal kjósa einn eða fleiri löggilta endurskoðendur eða skoðunarmenn ásamt varamönnum. Skulu þeir rannsaka reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja niðurstöður sínar fyrir aðalfund. Endurskoðendur eða skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna.

20. gr.

Starfsár og reikningsár er almanaksárið. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreikninga og lagt fyrir endurskoðendur eða skoðunarmenn eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

21. gr.

Engin sérréttindi fylgja hlutum í félaginu. Hluthafi þarf að sæta innlausn hluta sinna brjóti hann gróflega gegn afnotareglum félagsins á flugvélum þess eða standi ekki í skil við félagið. Til að skylda hluthafa til að sæta innlausn hluta þarf samþykki allra annarra hluthafa á löglega boðuðum hluthafafundi.

22. gr.

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr. ehfl.

23. gr.

Með tillögur um slit og skipti á félaginu skal fara sem um breytingar á samþykktum þessum. Þarf atkvæði hluthafa sem ráða minnst 2/3 hlutum af heildarhlutafé félagsins til að ákvörðun um slit sé gild. Hluthafafundur, sem tekið hefur löglega ákvörðun um slit eða skipti félagsins, skal einnig ákveða ráðstöfun eigna og greiðslu skulda.

24. gr.

Sé þess nokkur kostur skulu flugvélar flugklúbbsins vera í Múlakoti um Verzlunarmannahelgi og á árlegri flughátíð félagsins á Helluflugvelli.  Einnig skal reynt að fljúga vélum klúbbsins á sem flestar flugsamkomur.

25. gr.

Þar sem ákvæði samþykkta þessara segja ekki til um hvernig með skuli farið skal hlíta ákvæðum laga um einkahlutafélög, svo og öðrum lagaákvæðum er við geta átt.

Þannig samþykkt á aðalfundi félagsins í Reykjavík þann 3. nóvember 2011